PRIVACYVERKLARING VAN GrazingTable.nl (AVG)

 

GrazingTable.nl hecht veel waarde aan jouw privacy, daarom voldoen wij ook aan de laatste AVG richtlijnen. Lees hier hoe wij met jouw gegevens omgaan.

 

DEZE VERKLARING IS VAN TOEPASSING OP ALLE DOOR GRAZINGTABLE.NL GELEVERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

 

GrazingTable.nl, gevestigd aan de Laagstraat 22, 5261 LB te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

GrazingTable.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die GrazingTable.nl van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door GrazingTable.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 

  • Voorletters en achternaam 
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

 

VERWERKT GRAZINGTABLE.NL OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

(Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.) GrazingTable.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

 

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN:

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van GrazingTable.nl, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij je af te leveren. Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit GrazingTable.nl. Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.


WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is GrazingTable.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt GrazingTable.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN:

GrazingTable.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN:

GrazingTable.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

GrazingTable.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies via Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@grazingtable.nl

 

BEVEILIGING:

GrazingTable.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. GrazingTable.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij GrazingTable.nl  toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval GrazingTable.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal GrazingTable.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan graag contact met ons op.

 

UW PRIVACY RECHTEN:

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal GrazingTable.nl je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@grazingtable.nl.


VRAGEN?

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen, via info@grazingtable.nl.

 

CONTACT

Klik hier voor de actuele gegevens: Contact

 

Graag attenderen wij je ook op onze Algemene Voorwaarden.